Algemene voorwaarden Bizz Elektro en Verlichting

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Bizz Elektro: Bizz Elektro en Verlichting, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Leemansweg 29B, 6827BX te Arnhem, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 68089473.
 2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Bizz Elektro een overeenkomst als bedoeld in lid 4 heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Bizz Elektro en de consument gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Bizz Elektro en de consument, rechtstreeks middels het bestelproces op de website tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee Bizz Elektro zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de consument heeft verbonden tot de levering van producten.
 5. Website: bizzlightstore.nl.
 6. Producten: de in het kader van de overeenkomst door Bizz Elektro aan de consument te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: snoeren, fittingen, lichtbronnen en/of accessoires.
 7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bizz Elektro, zoals geopenbaard op de website, en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Bizz Elektro is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten.
 2. De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Bizz Elektro dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de bestelling door Bizz Elektro per e-mail aan de consument is bevestigd.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument de overeenkomst tot 14 dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De consument komt het recht van ontbinding niet toe ten aanzien van:
  a) de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
  b) een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 3. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Bizz Elektro aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Bizz Elektro. Zo spoedig mogelijk nadat Bizz Elektro in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Bizz Elektro de ontbinding van de overeenkomst per e-mail aan de consument bevestigen.
 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag de betreffende producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.
 5. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Bizz Elektro retourneren.
 6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Bizz Elektro is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de consument ontvangen betalingen.
 7. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het recht van ontbinding conform lid 3 heeft ingeroepen.
 8. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.
 9. Bizz Elektro zal de ten aanzien van de geretourneerde producten van de consument ontvangen betalingen, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding aan de consument terugbetalen, mits de producten door Bizz Elektro zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Bizz Elektro niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Bizz Elektro aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten op een daartoe nader overeengekomen dag en tijd door of namens de consument worden afgehaald op locatie van Bizz Elektro, vindt levering van de producten plaats door bezorging daarvan op het daartoe door de consument opgegeven adres.
 2. Bizz Elektro behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 4, pas aan op de dag dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de consument, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van Bizz Elektro in artikel 6, nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Bizz Elektro verschuldigde bedragen te voldoen.
 5. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de consument is toe te rekenen, zal Bizz Elektro de producten voor rekening van de consument opslaan, onverminderd de verplichting van de consument tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Bizz Elektro verschuldigde bedragen. De in verband met de niet in ontvangstname door de consument zoals hier bedoeld, te maken kosten, zoals extra afleverkosten e.d., komen dan ook voor rekening van de consument.
 6. In het geval dat de consument de afname van de producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de consument op eerste verzoek van Bizz Elektro mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen, bij gebreke waarvan Bizz Elektro bevoegd is de overeenkomst te ontbinden en de consument gehouden is tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Bizz Elektro verschuldigde bedragen, waaronder mede begrepen de eventuele kosten als bedoeld in het vorige lid.

ARTIKEL 6. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Indien geen leveringstermijn is overeengekomen, vindt levering binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst plaats. Bizz Elektro spant zich in om de leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de consument heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Bizz Elektro treedt niet eerder in dan nadat de consument Bizz Elektro schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Bizz Elektro na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. In geval van verzuim van Bizz Elektro als bedoeld in lid 1, alsook in geval levering binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst niet heeft plaatsgevonden, is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de consument aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van het verzuim niet-geleverde gedeelte van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. | CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Bizz Elektro staat ervoor in dat de producten aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Voor ledlampen geldt een garantietermijn van 12 maanden na aankoopdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Een door Bizz Elektro, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Bizz Elektro kunnen doen gelden.
 3. Het recht van de consument op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Bizz Elektro is gereclameerd.
 4. Geen grond voor reclames en aanspraken op garantie of non-conformiteit, zijn gebreken van producten als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan Bizz Elektro toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en onjuiste of onoordeelkundige ingebruikname, installatie dan wel montage van de producten.
 5. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bizz Elektro worden geretourneerd.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. Bizz Elektro is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Bizz Elektro bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, blijft de consument de prijs naar evenredigheid het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst verschuldigd als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. De door Bizz Elektro vermelde prijzen zijn inclusief btw. De verzendkosten komen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, aanvullend voor rekening van de consument, met dien verstande dat franco levering geldt bij bestelbedragen vanaf € 50,-.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief eventuele bezorgkosten.
 3. Betaling dient te geschieden op een van de door Bizz Elektro aangewezen betaalmethoden. In geval van betaling middels overboeking, dient betaling te geschieden binnen de door Bizz Elektro op de factuur vermelde termijn, op de overigens op de factuur voorgeschreven wijze.
 4. In geval van vooruitbetaling, is Bizz Elektro niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat deze vooruitbetaling volledig is voldaan.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de consument intreedt, is de consument, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de consument, een ander conform de Wet Incassokosten.
 7. In geval van betalingsverzuim van de consument, zal Bizz Elektro om die reden niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. De consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, zoals ten aanzien van het door hem opgegeven adres van aflevering.
 2. De aansprakelijkheid van Bizz Elektro is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Bizz Elektro betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Bizz Elektro.

ARTIKEL 11. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle producten blijven eigendom van Bizz Elektro totdat de consument ter zake de betreffende overeenkomst al zijn betalingsverplichtingen jegens Bizz Elektro is nagekomen.
 2. Het is de consument verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De consument is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Bizz Elektro te bewaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht Bizz Elektro hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. De consument geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Bizz Elektro of door Bizz Elektro aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De consument dient Bizz Elektro op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.

ARTIKEL 12. | KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail of anderszins schriftelijk te worden ingediend bij Bizz Elektro.
 2. Bij Bizz Elektro ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht of vraag een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht niet in onderling overleg tussen partijen kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Bizz Elektro dan wel zijn toeleveranciers of licentiegevers, behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de producten, alsmede op de door hen gevoerde merknamen en op de website weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook. Het is de consument verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te (doen) gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.
 2. Een aan de consument toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Bizz Elektro het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter of een geschillencommissie dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.